K3 Belgesinin İlk Kez Alınması

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK TAŞINMA EŞYASI TAŞIMACILIĞI

1- Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ile temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları ancak başvuru dilekçesinde bahse konu kişilerin T.C. kimlik numaralarının belirtmeleri halinde adli sicil kayıtları istenilmeyecek tarafımızdan sorgulanacaktır.
3- Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri aslı, noter onaylı sureti ya da oda tarafından aslı gibidir onaylı sureti olmalı, fotokopisi alınarak aslı olan belge iade edilecektir.
4- Tüzel kişiliklerde kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri tamamının fotokopisi
5- Tüzel kişiliklerde Oda Faaliyet Belgesi ve Ortaklık Pay Belgesi aslı veya fotokopisi
6- Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi
7- Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri
8- Yetki belgesi alacak olan gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş 2 birim (Kapalı kasa) araç ile en az 35 ton kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasite şartını sağlaması gerekecektir.
9- Tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir.
(Söz Konusu Şartın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir). Orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
10- Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2019 tarihine kadar sağlanmalıdır)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Ev ve Büro  eşyası taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal Ticari (Kapalı kasa) taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2- K3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, kapalı kasa olarak , motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
3- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.” Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.
4- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.