K1 Belgesinin İlk Kez Alınması

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI

 

1 - Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ile temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları ancak başvuru dilekçesinde bahse konu kişilerin T.C. kimlik numaralarının belirtmeleri halinde adli sicil kayıtları istenilmeyecektir tarafımızdan sorgulanacaktır.
3 - Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri aslı, noter onaylı sureti ya da oda tarafından aslı gibidir onaylı sureti olmalı, fotokopisi alınarak aslı olan belge iade edilecektir.
4 – Tüzel kişiliklerde kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri
tamamının fotokopisi,
5 – Tüzel kişiliklerde Oda Faaliyet Belgesi ve Ortaklık Pay Belgesi aslı veya fotokopisi
6 – Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi,
7 - Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri,
8 - Yetki belgesi alacak olan gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 50 ton araçların kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasitelerinin olması,
9 – Tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir.
(Söz Konusu Şartın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir). Orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
10 – Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2019 tarihine kadar sağlanmalıdır) 

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal Ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir.

3- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.” Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.


4-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.


K1 (Ö) BELGESİNİN İLK KEZ ALINMASI


TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI


1-K1(Ö) yetki belgesi almak isteyenlerden, özel amaçlı olarak tescil edilmiş olması dışında ,tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1(Ö) yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur. (Asgari Kapasite Gerçek Kişilerde 25 ton, Tüzel kişilerde 50 ton uygulanmaktadır.)


2-K1(Ö) yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, özel amaçlı olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus,  1 adet özmal birim taşıta sahip olması şarttır.