K2 ve K2* Belgesinin İlk Kez Alınması

ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI

1- Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır.) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2- Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri aslı, noter onaylı sureti ya da oda tarafından aslı gibidir onaylı sureti olmalı, fotokopisi alınarak aslı olan belge iade edilecektir.
3- Tüzel kişiliklerde kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri tamamının fotokopisi
4- Tüzel kişiliklerde Oda Faaliyet Belgesi ve Ortaklık Pay Belgesi aslı veya fotokopisi
5- Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi
6- Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri
7- K2 belgesi kamyon ve kamyonet taşıt türleri eklenebilir, K2* belgesi ise sadece kamyonet taşıt türü eklenebilir ve hususi taşımacılık yapılabilir. Ticari amaçlı taşımacılık yapılamaz
8- Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2019 tarihine kadar sağlanmalıdır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 ve K2* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2- Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir. (Zorunlu değildir.)
3- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.