Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir.

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir.

İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Ön Kapasite Raporu

Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir. Ön kapasite tespiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma aşamasında  veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi vesikalarla belgelendirilmelidir. Bu vesikalar kiralamada mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, inşaatta ise belediyeden, belediye hudutları dışında ise ilgili mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.

Ayrıca, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması veya teminine dair ilgili kurumlarla mukavele yapılmış bulunması şarttır.

Ön kapasite talebinde yer alan makine ve tesisatın tamamı ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir. Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makine ve tesisatın, talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut  veya imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi,

Makine ve tesisatın kısmen yurt dışından, kısmen de yurt içinden temin edilmesi halinde; yurt içinden temin olunanların imalatı tamamlayan makineler olması esastır. Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki şartlar geçerli olmak üzere)  bir yıldır. Bu süre içinde kurulup çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati  kapasitesini     yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.

Aynı tesis için  ikinci bir ön kapasite tespiti yapılamaz ve rapor tanzim edilemez.


Kapasite Raporu Alım İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Firma Odadan ücretsiz olarak temin ettiği başvuru formunu  ve iştigal konusu ile ilgili dilekçeyi doldurur. İstenen diğer evraklar ile birlikte tekrar odaya teslim eder.
Görevli eksper, mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur.

Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitleri yapılarak onaylanmak  üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne (TOBB) gönderilir.

Onaylanarak gelen rapor eksper,mühendis ve genel sekreterin imzaları atıldıktan sonra firma yetkilisine teslim edilir.

Kapasite Raporu Talebinde İstenen Belgeler

1. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti, 
2. Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,
3. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası,
4. İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri,
5. İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi,
6. Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin ve ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira sözleşmesi,
7. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,
8. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi, istenilir ve (3), (7), (8) ve (9) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.
9. Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
10. İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.
11. Bu maddede sayılan belgelerin elekronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.
12. Odaya hitaben dilekçe