K1* Belgesinin İlk Kez Alınması


TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI
1- Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.
2- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ile temsile yetkili kişinin adli sicil kayıtları ancak başvuru dilekçesinde bahse konu kişilerin T.C. kimlik numaralarının belirtmeleri halinde adli sicil kayıtları istenilmeyecektir tarafımızdan sorgulanacaktır.
3- Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri aslı, noter onaylı sureti ya da oda tarafından aslı gibidir onaylı sureti olmalı, fotokopisi alınarak aslı olan belge iade edilecektir.
4– Tüzel kişiliklerde kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri tamamının fotokopisi
5– Gerçek ve Tüzel kişiliklerde Vergi Levhası fotokopisi
6- Yetki belgesi talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopileri
7- Yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasitelerinin 3500 kg geçmemiş (kamyonet) olması
8– Tüzel kişiliklerin KEP adresinin bulunması (şart 31.12.2019 tarihine kadar sağlanmalıdır.) 

ÖNEMLİ NOTLAR:
 
1- Yurt içi eşya taşımalarında, K1* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal Ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2- Vekaletli işlemlerde ilgili vekalette T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktirde vekalet geçersizdir.,
3- Faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.” Dendiğinden dolayı faal vergi mükellefiyetini kapattığınız zaman faaliyetiniz geçici olarak durdurulacaktır.
4- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24/3-c.maddesi gereği; 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülecektir.