7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Bu kapsamda:

 

Oda aidat borcu olan üyelerimiz borçlarını, peşin olarak veya (en fazla) 6 eşit taksitte ödemek üzere gecikme cezası olmadan yapılandırabilirler.

 

2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;

 

Sigorta primleri,

 

Genel Sağlık Sigortası primleri,

 

İşsizlik sigorta primleri,

 

30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,

 

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

 

Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

 

5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

 

6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

 

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

 

Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,

 

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

 

Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

 

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, yapılandırma kapsamındadır. 

 

NOT: SGK’ya borcu olan üyelerimizin borcu olması durumunda teşviklerden faydalanamayacaklardır.