YÖNETİM KURULU

A- Kuruluş

Oda Yönetim Kurulu, Oda’nın en yüksek icra organı olup, Meclis üyeleri arasından yargı gözleminde dört yıl için seçilen ve yedi üyeden oluşan Oda’nın yürütme organıdır.

Seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda organ seçimlerinde en çok oy almış yedek yönetim kurulu üyesi Asil üyeliğine getirilerek oda yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından bir kişi gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı seçilir. Seçimlere kadar en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak görev yapar.

B- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Sayman Üye Seçimi

Yönetim kurulu, başkan ve üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün içinde yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde olmaksızın dört yıl için iki başkan yardımcısı ile bir sayman üyeyi gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçer.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.

Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamazlar.

Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar gündeme yeni madde eklenir.

C- Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini, ahlâk tesanütünü korumak ve kanun ve çeşitli mevzuatla verilen görevleri yapmak,

b) Ticaret ve sanayinin gelişmesini ve genişlemesini teşvik edici tedbirler almak,

c) Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ve Oda Meclisi kararlarına göre Oda işlerini yürütmek, yıllık çalışma programını hazırlamak, üyelerin Oda personelinin bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırmak için kurslar, seminerler düzenlemek eğitim faaliyetlerinde bulunmak, sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, sergi ve fuarlar açılması için Meclise teklifte bulunmak,

d) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.

e) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.

f) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, 5174 sayılı Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

g) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.

h) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.

ı) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.

i) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.

j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

l) Oda bütçesini, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlarla ilgili raporları Oda Meclisine sunmak,

m) Aylık hesap raporunu onaylanmak üzere Oda Meclisine sunmak,

n) Oda’nın kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi ile Oda tarafından yapılacak ücret tarifelerini hazırlayarak, Meclisin tetkiki ve kabulüne ve bakanlığın tasdikine sunmak,

o) Ticari iştirakler hariç olmak üzere odamızın üyesi bulunduğu vakıf, birlik vb. oluşumlar ile muhtelif kanunlar gereği oluşturulan yerel ve ulusal komisyonlar, komiteler ile heyetlerde görev yapacak oda temsilcisini görevlendirmek.

p) Mevzuata ve Meclis kararlarına uygun olarak Oda işlerini yürütmek, bütçe ve Meclis kararlarına uygun olarak gerekli harcamaları yapmak,

r) Bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler için Meclise teklifte bulunmak,

s) İşlerin daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla talimatlar hazırlamak,

t) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.

u) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.

ü) Hakem veya hakem heyeti seçmek.

v) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

- Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve yetkileri şunlardır.

a) Oda’yı hukuki bakımdan temsil etmek,

b) Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek,

d) Yönetim Kurulu toplantıları için gündem hazırlanması hususunda talimat vermek,

e) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, müzakereleri idare etmek,

f) Tutanakların sıhhatli olarak tanzimini sağlamak,

g) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve takip etmek,

h) Mevzuat hükümleri gereğince verilen görevlerle ilgili diğer yetkileri kullanarak Oda’nın sevk ve idaresini sağlamak.

E- Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu haftada en az bir defa ve lüzumu halinde Başkanın daveti üzerine her zaman toplanır. Bunun dışında, Başkan, üyelerinden en az ikisinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu’nu üç gün içinde toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu’nun düzenli toplantılarının gün ve saatleri önceden kararlaştırılır. Toplantının önceden belirlenen gün ve saatte yapılması veya toplantıya tüm üyelerin katılmış olması hallerinde davetiye yapılıp yapılmadığı hususu aranmaz

Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılmaya mecburdurlar. Ancak, geçerli sayılacak mazeretlerine istinaden izinli sayılabilirler. Mazeret beyanları başkanlığa yazılı veya sözlü olarak yapılır. Yönetim Kurulu tarafından geçerli sayılabilecek bir özre dayanmaksızın gerek birbiri ardından üç toplantıya gelmeyen, gerekse mazeretli olsun olmasın 6 aylık bir devrede toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan Başkan, başkan vekilleri ve üyeler istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zaruri haller hariç evvelce kararlaştırılmış olmadıkça görevli olanların dışında hiç kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz.

İstisnai ve zaruri hallerin nelerden ibaret bulunduğunu Yönetim Kurulu takdir eder.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet yazılı ve sözlü olabilir. Davet ile ilgili elektronik posta ve SMS yolu ile de yapılabilir. Yazılı olarak davet yapıldığı takdirde, keyfiyet telefonla da teyit edilir. Davet yapılırken toplantıda görüşülecek konular özet olarak üyelere açıklanır.

F- Yönetim Kurulu Gündemi

Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek konuların bir gündemi yapılır. Gündemi Genel Sekreter Başkanla görüşerek hazırlar. Gündemler toplantıdan bir gün önce veya en geç toplantıdan önce üyelere tevdi edilir.  Rapor ve tasarılarla alâkalı gündemler en az bir gün önce üyelere gönderilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, olağanüstü haller hariç, gündeme alınmasını isteyecekleri maddeleri üç gün evvel Genel Sekreterliğe bildirirler. Müzakerelere başlamadan, bir konunun gündeme alınması üyeler veya Genel Sekreter tarafından teklif edilebilir. Bu teklif Yönetim Kurulu tarafından kabul olduğu takdirde konu gündeme alınır ve müzakere olunur.

Meclis gündemine Yönetim Kurulu tarafından alınması istenilen hususlar önceden Yönetim Kurulu’nda görüşülür ve karara bağlanır. Yönetim Kurulu Başkanı, başkan vekilleri ve üyeleri, Yönetim Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanmadan Meclis gündemine resen bir madde koyduramaz. Meclis’te ve Komisyonlarda Yönetim Kurulu kararı hilâfına ifade ve bağlantıda bulunamazlar.

G- Yönetim Kurulu Çalışma Düzeni

Yönetim Kurulu, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Oda Yönetim Kurulu toplantı salonunda yapılır,  Üyeler toplantı başlamadan önce hazirun cetvelini imza ederler, Yönetim Kurulu müzakerelerini Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda yetkilendirdiği Başkan vekili yönetir.

Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere edilir. Ancak, çoğunluk kararı ile bu sıra değiştirilebilir. Müzakereye mahal olmadığına İç Yönerge hükümlerine riayete davete, gündemde sıra değişikliğine ve oylamanın şekline ait teklifler asıl meseleden önce konuşulur.

Hiç bir üye Başkandan izin almadan konuşamaz. Konuşmalar talep sırasına göre yapılır. Üyeler söz sıralarını karşılıklı olarak birbirlerine bırakabilirler.

Mevzular müzakere edilirken Başkan leh ve aleyhte reyini ihsas edemez, ancak konuyu açıklayabilir. Müzakere sonunda görüşünü açıklayabilir ve yeni bir mütalâa beyanı halinde müzakerenin devamını isteyebilir.

Söz söyleyen üyenin sözü ancak Başkan tarafından ve kendisini görüşme usul ve esaslarına davet etmek üzere kesilebilir.

Başkan, konuşma sırasında konu dışı veya şahsiyata müteallik sözler söyleyen üyenin derhal dikkatini çeker. Üye hareketlerinde ısrar ederse başkan oya koyar ve kendisini konuşturmaz.

Yönetim Kurulu toplantıları esnasında gündem konularının önemine istinaden Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin cep telefonlarının kapatılması istenebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu Toplantılarının adabına uygun kıyafetle gelmek zorundadırlar.

 

H- Yönetim Kurulu Kararları ve Tutanaklar

 

Müzakeresi biten bir mesele hakkındaki teklifleri Başkan oya koyar. Karar yeter sayısı mevcudun çoğunluğudur. Oyda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Başkan ve başkan vekilleri seçimleri hariç, oylama iş’arî oyla yapılır. Yönetim Kurulu herhangi bir mevzuda oylamanın gizli olarak yapılmasına karar verebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, görüşme mevzuu ve alınan karar belirtilmek suretiyle karar defterine geçirilir. Karar Genel Sekreterlikçe derhal yazılıp imzalanabileceği gibi, önce özet olarak hazırlandıktan sonra da yazılıp imzalanabilir. Kararların önce özet olarak yazılması halinde karar özetlerine; toplantı tarihi, numarası, alınan kararlara ilişkin oy sayısı ve varsa ret oyu veren üyelerin muhalefet şerhi yazılır. Genel sekreter tarafından tutulan karar özetleri, ilgili organ başkanı ve genel sekreter Karar özetlerine yapılan kayıtların kararları toplantıya katılan üyelere en geç bir sonraki toplantıda imza ettirilir. Üzerinde paraf veya imza bulunan karar metinleri değiştirilemez.

Ancak kararda maddi bir hata varsa bu hata düzeltilir ve hatanın düzeltildiği yer o celsede hazır bulunan üyelere imza ettirilir.

Kararın oya sunulmasından sonra karar değişimine gidilemez. Herhangi bir karar için yeniden görüşme talep eden üye bunun gerekçesini açıklar. Bu açıklamadan sonra talep oya konur. Çoğunluk lehte karar verdiği takdirde konu sonraki toplantı gündeminin ilk sırasına konur. Ekseriyetle alınan kararlarda muhalif kalanların isimleri yazılır.

Alınan karara muhalif olan Yönetim Kurulu üyeleri karar metninin altına muhalefet şerhi verebilirler. Bu şerhin gerekçeli olması şarttır.

Karara bağlanan hususlar, Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere ve İç Yönerge hükümlere aykırı karar alamaz.

Yönetim Kurulu Toplantılarına seçim devresini ve her seçim devresinde bir numaradan başlamak üzere devre sonuna kadar teselsül eden numaralar verilir. Ayrıca, toplantılarda alınan kararlara da her toplantıda bir numaradan başlamak üzere sırayla numaralar verilir.

I- Yetki Devri

Yönetim Kurulu Kanuna, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olmamak kayıt ve şartı ile yetkilerinden bir kısmını üyelerden birine, bir kaçına veya Genel Sekretere devredebilir. Yönetim Kurulu Başkanı yetki ve görevlerinden bir kısmını başkan vekillerine devredebilir. Görev ve yetki yazılı olarak verilir ve keyfiyet derhal Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur. Oda Meclisinde sözcü Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu Başkanı lüzumu halinde sözcülüğü Yönetim Kurulu Başkan vekillerinden veya üyelerinden birine verebilir.

J- Başkan Yardımcıları ve Sayman Üye

Yönetim Kurulu seçimlerinin kesinleşmesini müteakip yapacağı ilk toplantıda Yönetim Kurulu içerisinden (2) iki Başkan yardımcısı ve (1) birsayman üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları sıra ile Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Bu sıra en yaşlı Başkan Yardımcısından başlamak üzere yapılır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yönetim Kurulu Başkanına ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar.

Sayman Üye; Yönetim Kurulu adına, Oda’nın gelir-gider ve muhasebe hesaplarının ve bunlarla ilgili defter ve belgelerin yasa ve tüzüğe uygun olarak yürütülmesini kontrol ve koordine eder. Oda gelirlerine ait makbuz ve belgeler ile tediye mahsup ve tahsilât makbuzları ile aylık mizanları ve raporları imzalamak, ayrıca Genel Sekreterle birlikte muhasebe fişlerini kontrol ederek imzalar.  Tespit ettiği usulsüzlük ve noksanlıklar ile alınması gereken tedbirleri Yönetim Kurulu na rapor eder.

Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 71’inci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddeleri uyarınca Noter tarafından tasdiklenecek evrak ve defterler dışında kalan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak defter ve muhasebe evrakları da usulüne uygun olarak Sayman Üye veya Başkan Vekillerinden birisi tarafından onaylanır.

K- Komite ve Komisyonlar

Yönetim Kurulu icap ettiği hallerde kendi üyeleri arasında veya üyeler dışındaki ihtisas erbabından devamlı veya geçici ihtisas komiteleri ve komisyonları kurulabilir. Bu komisyonların, Oda organları dışından katılan üyelere verilecek ücreti Yönetim Kurulu takdir eder.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü