Turkish Arabic English

Etkinlik Takvimi

Temmuz 2018
P S Ç P C C P
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kullanıcı MenüsüÜYE SORUMLULUKLARI

Oda Üyelik kaydının nasıl yapılacağı ile ilgili hükümler Oda Muamelat Yönetmeliği tarafından şu şekilde ortaya konmuştur.

Üyelik kaydı 
Madde 5:
Kanunun 9 uncu maddesine göre odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadır.

Odalara kayıt talep üzerine yapılır. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmü saklıdır. Odalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kaydı yapılacakların ticaret siciline kayıtlı olması şarttır.

Hakkında üyelikten geçici veya uzun süreli çıkarma cezası verilen ve bu cezalara ilişkin süreleri tamamlanan üyelerden kayıt zorunluluğu bulunanlar, talep üzerine veya resen odalara yeniden kaydedilir.

Talep üzerine kayıt
Madde 6:
 

Odalara kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şube ve fabrikaları doğrudan veya şubeler vasıtasıyla bulundukları yer odasına başvurur. Başvuruda bulunanlara oda kayıt beyannamesi verilir. Bu beyanname; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya akitle kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise yetkili organları veya yetkili temsilcileri tarafından doldurulup imzalanarak aşağıdaki belgelerle birlikte odaya verilir;

 • Gerçek kişiler için:
  1. Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
  2. Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
  3. Noter tasdikli tescil talepnamesi.
  4. İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
  5. Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
  6. Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
  7. Mevzuatla istenen veya Birlik ya da odalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
 • Tüzel kişiler için:
  1. Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
  2. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
  4. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
  5. Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
  6. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
  7. Mevzuatla istenen veya Birlik ya da odalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgeler asılları görülmek, örneklerine aslı gibidir kaşesi vurulmak ve paraflanmak kaydıyla ilgili oda tarafından onaylanabilir.

Kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumu gerektiğinde oda tarafından yerinde incelenir ve bu inceleme sonucunda bir tespit raporu düzenlenir.

 • Aidat Ödeme Yükümlülüğü 
  Odamıza kayıtlı üyelerimizin odamıza ödemekle yükümlü oldukları ödemeleri
 • Kayıt Ücreti : Üyenin Odaya Kaydı sırasında ödemekle yükümlü olduğu ücrete denir. Kayıt Ücreti her yıl Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlara uymak şartı ile Oda Yönetim Kurulu Tarafından belirlenerek Oda Meclisinin kararı ile yürürlüğe girmektedir.
 • Yıllık Aidat : Üyenin Her Yıl kayıt olduğu derecesine göre ödemekle yükümlü olduğu aidattır. Yıllık Aidat ta her yıl Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlara uymak şartı ile Oda Yönetim Kurulu Tarafından belirlenerek Oda Meclisinin kararı ile yürürlüğe girmektedşir.
 • Munzam Aidat : Üyelerimizin bir önceki yıla ait ticari ve kurumlar kazancı üzerinden binde sekizi oranında tahsil olunan bir aidattır. Tavan Sınırı Yıllık aidat tavan sınırının 10 katından fazla olamaz.

  (Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.) 

Yıllık Aidat ve Munzam aidatlar her yılın Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Bu Müddetler içinde ödenmeyen aidatlar için 6183 sayılı kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.

 • Durum Değişikliklerini Bildirme Mükellefiyeti
  5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca "Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür."
 • Kayıtların Asıya Alınması:
  Yine Anılan maddede devamla ''İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur. 

  Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.'' denilmektedir.  Bu nedenle Üyelerimizin adres, anasözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres ve telefon değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamızda sorunlar yaşanmaktadır.

İçerik Paylaşımı

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Toplam Ziyaretçi Sayısı:170810